Familiegrupper

Ved skoleårets start dannes nye familiegrupper, som holder sammen hele skoleåret.

En familiegruppe består af ca. 20 elever og er sat sammen af elever fra alle skolens klassetrin. Der er knyttet to lærere til hver familiegruppe.

I 0. – 6. klasse spiser eleverne dagligt deres frokost og laver deres pligter i deres familiegrupper.

I familiegrupperne matches de største og de mindste elever, så de yngste børn har en ‘Putter’.

Familiegrupperne og Putterne bliver i høj grad rystet sammen på årets lejrskole, som ligger i begyndelsen af skoleåret.

Familiegrupperne mødes til skolens forskellige arrangementer og til et fælles husmøde en gang om måneden.

Hele skolen spiser sammen i forbindelse med husmøderne.

At give eleverne demokratisk dannelse, erkendelse af gensidig afhængighed samt at skabe integration på tværs af alder. Dette sker i et dagligt praksisfællesskab omkring frokost og pligter.

At forbygge mobning gennem fælles kendskab på tværs af årgangene

At styrke den demokratiske dannelse ved inddragelse af eleverne i fordeling af dagligdagens opgaver, samt ved at eleverne bliver medansvarlige for planlægning og afholdelse af husmøder. Det sker med fokus på respekt, ansvarlighed, dialog og handlekraft, hvor eleverne skal bidrage ud fra kendskab til og tolerance for hinandens forudsætninger.

At skabe selvstændige og selvhjulpne elever, der gennem den daglige praksis lærer at samarbejde om løsning af opgaver.

At eleverne danner relationer på tværs af alderstrin.

Hele skoleåret.

Familiegrupperne mødes dagligt i frokosten og efterfølgende ved udførelse af pligter.

Der arrangeres løbende sociale arrangementer for at styrke sammenholdet i familiegrupperne.

På lejrskolen er familiegrupperne basis for måltider og pligter.

Familiegrupperne forestår på skift husmøder.

Der er 2 lærere tilknyttet hver familiegruppe

Familiegrupperne dannes ved starten af skoleåret og træder i kraft umiddelbart derefter.

Grupperne dannes af lærerne i samarbejde med elever fra Overbygningen og Storrummet (mellemtrinnet).

Familiegrupperne offentliggøres først til eleverne og derefter lægges de på intranettet.

De enkelte familiegruppelærere er ansvarlige for den løbende evaluering af samarbejde og trivsel i gruppen.