Forældresamarbejde

Det tætte og kontinuerlige skole-hjem-samarbejde er en af hjørnestenene på Ballerup Ny Skole.
Skole-hjem-samarbejdet er baseret på tillid og gensidig respekt og er fundamentet for barnets skolegang.

Skolen lægger vægt på forældrenes deltagelse i skolens dagligdag; både i forhold til eget barns læring og trivsel og i forhold til fællesskabets trivsel. Alle forældre bidrager til skolens udvikling gennem de arbejdsopgaver, som alle forældre skal udføre på skolen og bliver dermed en vigtig del af et fællesskab.

Alle elever tilbydes en skole-hjem-samtale om året. Samtalen baseres på en individuel elevsamtale mellem klasselæreren og eleven.
Der kan altid laves individuelle aftaler om samtaler om et barns trivsel og læring.

På alle klassetrin afholder der årligt to forældremøder. Et i starten af skoleåret, hvor planer for året præsenteres, og der tales om den kommende lejrskole. Og et i slutningen af året, hvor der kigges tilbage på året sammen med elever og forældre.

Som en del af forældreforpligtelserne på Ballerup Ny Skole skal alle forældre deltage i forældreopgaver som f.eks. rengøring og vedligehold.

Hvis skole-hjemsamarbejdet ikke fungerer, kan bestyrelsen og skolens leder vælge at udskrive et barn fra skolen. Dette skal ske i henhold til skolens regelsæt og skal altid være efter dialog med forældrene og barnet selv. Eleven skal, jf. FNs børnekonvention, høres i vigtige beslutninger, der angår dem selv.

Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til skolen og med mindst tre måneders varsel til udgangen af en måned. Der vil normalt skulle betales tre måneders skolepenge.

https://www.uvm.dk/frie-grundskoler/ansvar-og-aktoerer/optagelse-og-udskrivning