Bestyrelse

Danmark har en lang tradition for, at forældre har mulighed for sammen at oprette en friskole, som er baseret på de værdier, som de ønsker, at deres barn skal møde i deres skolegang. Ballerup Ny Skole blev oprettet i 1973.

Skolens forældrevalgte bestyrelse er skolens øverste instans. Skolelederen er skolens daglige leder og refererer til bestyrelsen, der har det endelige ansvar for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter og lovgivningen omkring frie skoler.

Til bestyrelsen vælges syv personer hvoraf mindst fire vælges af og blandt forældrene til elever på skolen. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen og således, at tre afgår ved generalforsamlinger afholdt i lige år og fire ved generalforsamlinger afholdt i ulige årstal.

Suppleanter vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen

Skolens nye bestyrelse er valgt på generalforsamlingen d. 30. marts 2023, og bestyrelsen har efter generalforsamlingen har konstitueret sig på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen blev konstitueret d. 24. april 2023.

Lisbet Møller Nielsen Formand
Mette Dyrby Gnisa  Næstformand
Anders Schou Pleidrup Medlem
Henning Pedersen Medlem
Bent Lautrup-Nielsen Medlem
Nanna Munck Medlem
 Malene Riegels Thisted Medlem
Ida Dobbs Suppleant
Susanne Voll Suppleant