Bestyrelse

Danmark har en lang tradition for, at forældre har mulighed for sammen at oprette en friskole, som er baseret på de værdier, som de ønsker, at deres barn skal møde i deres skolegang. Ballerup Ny Skole blev oprettet i 1973. Skolens forældrevalgte bestyrelse er skolens øverste instans. Skolelederen er skolens daglige leder og refererer til bestyrelsen, der har det endelige ansvar for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter og lovgivningen omkring frie skoler. Til bestyrelsen vælges syv personer hvoraf mindst fire vælges af og blandt forældrene til elever på skolen. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen og således, at tre afgår ved generalforsamlinger afholdt i lige år og fire ved generalforsamlinger afholdt i ulige årstal. Suppleanter vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen

Skolens nye bestyrelse er valgt på generalforsamlingen d. 7. april 2022, og bestyrelsen har efter generalforsamlingen har konstitueret sig på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 26. april 2022 konstitueret sig således:
Lisbet Møller Nielsen Formand
Mette Dyrby Gnisa Næstformand
Louise Schou Larsen Medlem
Henning Pedersen Medlem
Bent Lautrup-Nielsen Medlem
Gitta Spadu Otterdahl Medlem
Jannick Woythal Medlem
Nanna Munck Suppleant
Malene Riegels Thisted Suppleant