Bestyrelse

Danmark har en lang tradition for, at forældre har mulighed for sammen at oprette en friskole, som er baseret på de værdier, som de ønsker, at deres barn skal møde i deres skolegang. Ballerup Ny Skole blev oprettet i 1973.

Skolens forældrevalgte bestyrelse er skolens øverste instans. Skolelederen er skolens daglige leder og refererer til bestyrelsen, der har det endelige ansvar for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter og lovgivningen omkring frie skoler.

Til bestyrelsen vælges syv personer hvoraf mindst fire vælges af og blandt forældrene til elever på skolen. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen og således, at tre afgår ved generalforsamlinger afholdt i lige år og fire ved generalforsamlinger afholdt i ulige årstal.

Suppleanter vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen

Skolens nye bestyrelse er valgt på generalforsamlingen d. 4. april 2019, og bestyrelsen har efter generalforsamlingen har konstitueret sig på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 10. september 2019 konstitueret sig således:

Mattias Forsman

Formand

Pia Møller Jensen

Næstformand

Anneke Blad Neye

Medlem

Louise Schou Larsen

Medlem

Bent Lautrup-Nielsen 

Medlem

Henning Pedersen

Medlem

Melek Demir Aksoy 

Medlem
Gitta Spadu Otterdahl

Suppleant