Uger på Tværs​

Uger på Tværs er tværfaglige projektuger, hvor eleverne fra 0. – 7. klasse arbejder aldersintegreret med et fælles tema. Dette tema består af en teoretisk del og en praktisk / musisk del.

At skabe rammer for et fælles tema/projekt for 0. – 7. klasse, hvor eleverne kan arbejde med faglige, kreativ og æstetiske læreprocesser på tværs af årgangene.

At eleverne får:

En teoretisk viden, indsigt og fordybelse i det tema, der arbejdes med i forløbet.

En praktisk tilgang til temaet, der giver mulighed for at eleverne bruger og udvikler deres kreative og æstetiske evner.

Udviklet deres samarbejdskompetencer på tværs af årgangene.

Planlægges i forbindelse med skoleårets planlægning

4 Uger

Under forløbet ophæves den faste skemastruktur.

Der udarbejdes et skema med afsæt i det valgte tema.

Lærere og pædagoger fra 0. – 7. klasse.

Planlægning af Uger På Tværs begynder allerede ved skoleårets start.

De overordnede rammer for forløbet fastlægges af UPT-udvalget, med henblik på løbende detailplanlægning.

Eleverne inddrages i planlægningen af processen samt produktet.

Processen/produktet fotograferes og præsenteres ved en afsluttende fernisering/udstilling.

Der foretages en løbende evaluering i elevernes basisgrupper, når de mødes i disse grupper til morgensamling gennem hele forløbet.

Efter det teoretiske forløb, som forgår i hhv. indskoling og storrum, laves en samlet evaluering.

Efter den praktiske del (værksteder) foretages en samlet evaluering med ”værkstedslæreren”.

Denne todelte evaluering afsluttes på et lærermøde, hvor der laves en samlet evaluering af hele forløbet.

Metode for evaluering tilpasses det konkrete forløb.