Politikker

Lektier har været drøftet i medarbejdergruppen, i forældregruppen samt i bestyrelsen.

Vi ser her på skolen, at lektier kan være med til at:

 • udvikle elevens ansvarlighed, disciplin og involvering i egen læring

 • kan give eleven stolthed

 • kan lære eleven at disponere sin tid

 • giver mulighed for træning og fordybelse

 • kan styrke forholdet mellem lærer og elev i forhold til individuelle præstationer

 • styrke eleven i at tage ansvar for at orientere sig på intra

Skole-hjem-samarbejdet omkring lektier

 • kan være et dialogværktøj mellem skole og hjem og give forældre mulighed for at følge med i deres børns læring

 • kan give forældrene tryghed i forhold til barnets deltagelse og læring kan give styrke eleven i forhold til at opleve at forældre og skole bakker hinanden op og gensidigt anerkender hinanden
 • men kan give dårlig samvittighed og ’ballade’ i familien

I forbindelse med lektier skal der tages hensyn til, at:

 • lektier skal være differentierede, så de aftales på baggrund af den enkelte elevs behov

 • lektier skal være baseret på den enkelte elevs læringsstile

 • større lektiebyrde giver ikke nødvendigvis større læring

 • forberedelse skal tænkes ind som en del af undervisningen

 • koordineres, så fagenes lektier ikke falder oven på hinanden

Lektier på Ballerup Ny Skole

På Ballerup Ny Skole laver eleverne lektier.

Lektier kan være mange forskellige ting og ændrer sig gennem skoleforløbet.

Lektier skal altid tilpasses den enkelte elevs behov og elevens individuelle læringsmål.

Et væsentligt mål med lektier er, at eleverne kobler undervisningen til deres verden udenfor skolen, og at de tager deres verden med ind i skolen.

Indskolingen

I indskolingen handler lektier i høj grad om træning og om, at forældrene læser med deres børn og leger med lyde, rim og remser, bogstaver, tal mv.

Lektier kan også være at samle op på det, som eleven ikke har nået i arbejdsbøgerne i skoletiden fx på grund af sygdom eller særlige udfordringer i et fag.

I 1. og 2. klasse forberedes højtlæsning i forbindelse med faget dansk.

I 3. klasse i faget dansk læses tekster hjemme som forberedelse til undervisningen, så undervisningstiden i høj grad kan bruges på analyse og skriftligt arbejde.

I faget matematik er der ikke faste lektier.

Storrummet

I storrummet handler lektier i høj grad om træning og fordybelse.

Lektier er, at eleven orienterer sig i, hvad der skal ske i undervisningen, og de skal trænes i at kunne arbejde selvstændigt og involvere sig i deres læring.

Lektier handler om informationssøgning i forhold til det, der arbejdes med i skolen.

Eleverne skal øve diktat, træner og automatisere færdigheder.

Eleverne skal læse hjemme, så deres læsehastighed fortsat udvikles.

Lektier er, at læse og lytte på tekster i fremmedsprog, så eleven trænes i at høre sproget.

I 6. klasse skal der laves skriftlige individuelle opgaver eller gruppeopgaver.

Overbygningen

I overbygningen handler lektier om forberedelse og fordybelse og om at kunne søge relevant information.

Lektier er en brobygning mellem skole og samfund, derfor er det helt centralt, at eleverne orienterer sig i aviser og elektroniske medier.

Læselektier skal give læsetræning og mulighed for at kunne læse bøger. I sprogfagene er lektier at læse, lytte og øge ordforrådet. Der skal laves mindre oplæg, inden det fremlægges for gruppen.

Træning af prøvefærdigheder herunder tale og skrivefærdigheder.

Matematik øvelse og forberedelse i FP9 opgaver.

Lektier er at lave individuelle opgaver eller gruppeopgaver.