Indmeldelse

 

Ny Elev?

Opskrivning til Ballerup Ny Skole gøres digitalt på dette link. Der opkræves et administrationsgebyr på 500,- i forbindelse med opskrivningen. Anciennitet på ventelisten tæller fra betalingstidspunktet.

Opskrivning til kommende 0. klasser:
I september måned i kalenderåret før opstart inviteres forældrene til de første 50-60 elever på ventelisten til orienteringsmøde, Deltagelse i orienteringsmødet i efteråret ses som endelig interessetilkendegivelse. Herefter indkaldes til samtaler med eleven og forældre . 

Ved den individuelle samtale prioriteres at afstemme forventninger til skoleforløbet og samarbejdet på BNS.

På baggrund af samtalerne tilbydes pladser til 20-22 børn på ventelisten ud fra optagelseskriterierne. Herefter tilbyder vi løbende pladser til de næste på listen, hvis nogle, mod forventning, siger nej til en plads. Der optages 20 -22 elever i 0. klasse.

Den kommende 0. klasse starter i førskole 2. maj.

Opskrivning til andre årgange:

I tilfælde af ledige pladser på en årgang, inviterer vi et barn fra ventelisten til en rundvisning og samtale. Til samtalen prioriteres at afstemme forventninger til skoleforløbet og samarbejdet på BNS samt en vurdering af barnets behov ved skoleskift, og om skolen kan imødekomme disse. Hvis såvel skolen som familien ønsker at fortsætte optagelsesprocessen, tilbydes en ‘praktikperiode’ på 14 dage. Herefter vurderes eventuelt optag endeligt. Her vurderes primært om skolen og familien ser muligheder for, at eleven kan falde godt til i klassen.

Principper for optag og klassedannelse

Søskende har fortrinsret, men skal gennem samme optagelsesforløb som andre.

Anciennitet på ventelisten har også betydning, men BNS forbeholder sig retten til at sammensætte klassen ud fra pædagogiske hensyn, søskendes fortrinsret, ligelig fordeling af drenge og piger samt på baggrund af den individuelle samtale.

Vi oplyser ikke om placeringen på ventelisten.  Ved optagelse indbetales et indmeldelsesgebyr som kan ses her.
Dette beløb tilbagebetales IKKE – heller ikke selvom forældrene fravælger pladsen inden skolestart. 

Børn i indskolingen indskrives straks.

Skolen vil altid tage kontakt til barnets nuværende skole og til den kommunale Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvis der eksisterer eller har været et samarbejde med dem.

Ved et skoleskift er det helt afgørende, at det bliver det rigtige valg for barnet, og at skolen kan imødekomme barnets behov. Derfor prioriterer skolen at sikre, at der er overensstemmelse mellem forældres forventninger til skolen og skolens værdier.

I er altid velkomne til at henvende jer til skolen på telefon 2965 2351 ml. kl. 9 og 14 og høre mere om skolen.
 
I kan også sende en mail til: [email protected]

Hvordan behandler vi jeres? data